„Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на отоплителни тела, ел. уреди и оборудване на сгради, ремонтни депа, общежития и стаи за почивка“, за нуждите на “БДЖ-Пътнически превози”ЕООД. Срок за предоставяне на индикативни ценови предложения до 01.04.2020г. (вкл.).

Покана за участие в пазарни консултации                                                 

Спецификации за технически изисквания за доставка на отоплителни тела, ел. уреди и оборудване на сгради, ремонтни депа, общежития и стаи за почивка“ за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД - Приложение №1

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на индикативни ценови  предложения

Debug: ??x??