№ 01605-2020-0016 „Превоз на пътници при прекъснато влаково движение или авариране на влак с извънреден транспорт за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период“, съдържаща 12 /дванадесет/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №18/27.02.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 02.03.2020 г.

 

02.03.2020 г.

„Решение № 18/27.02.2020 г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

04.03.2020 г.

Документация за участие:

„Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Техническа спецификация към поръчката при извършване на извънреден транспорт”

„Схема на обособените позиции по региони в границите на пътническите центрове в жп мрежа”

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

„Проект на договор”

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

2. Приложения № 2.1 ÷№2.12 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №12;

3. Приложения № 3.1 ÷ №3.12 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №12

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??