№01605-2020-0002 „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 2/08.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.01.2020г.

13.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 2/08.01.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

Supply and warranty maintenance of up to 16 new electric multiple-unit sets for “BDZ-Passengers”EOOD

3. Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

4. Техническа спецификация и изисквания за „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

5. Методика за оценка на офертите

6. Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

І.Приложения към заявлението

1. Приложение № 1 - Образец на „Заявление”

2. Приложение № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка

 

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта

3. Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

4. Приложения № 4 - Образец на „Първоначално ценово предложение”

 

23.01.2020 г.

Разяснение Изх.№ 35-00-50 / 23.01.2020г.             

 

30.01.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  № 2/27.01.2020 г.

 

Променени документи от документацията за участие:

 

Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата

 

Техническа спецификация и изисквания за „Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

 

Методика за оценка на офертите

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

ІІ.Приложения към Първоначалната оферта:

Приложения № 3 - Образец на „Техническо предложение”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??