№01605-2020-0009 ,,Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 30 (тридесет) броя новопроизведени автомати за продажба на хартиени превозни документи и обработка на електронни безконтактни карти”. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 10/30.01.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 30.01.2020 г.

30.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 10/30.01.2020 г.;

2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4.Техническа спецификация за автоматите;

5.Техническа спецификация на термодиректна хартия за издаване на превозни документи;

6.Техническа спецификация за доставка с адреси на гарите, в които ще се монтират автомати за продажба на хартиени превозни документи и обработка на електронни безконтактни карти;

7.Методика за определяне на комплексна оценка на офертите;

8.Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/;

2. Приложение № 2 - Образец на Техническо предложение;

3. Приложение № 3 - Образец на Ценово предложение;

 

13.02.2020 г.

„Разяснение № 35-00-101 от 13.02.2020г.”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Превоз на велосипеди

Превоз на велосипеди

Превозът на велосипеди е разрешен в специализираните вагони за превоз на велосипеди. При превоза на велосипеди,...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??