№01605-2020-0007 „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/, на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от три години”. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 8/27.01.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 28.01.2020г.

28.01.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 8/27.01.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за период от три години”

5. Методика за оценка на офертите

6.  Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”

3. Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??