№ 01605-2020-0014 „Доставка на електрографитни четки и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози"ЕООД за тригодишен период”, разделена на 28 /двадесет и осем/ обособени позиции. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение №15/14.02.2020 г. на Управителя и на Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.02.2020 г.

 

1. Решение № 15/14.02.2020 г. за откриване на процедурата

 

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

 

19.02.2020 г.

Документация за участие:

3. Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Техническа и партидна спецификация за „Доставка на електрографитни четки  и лайсни за тягов подвижен състав, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за тригодишен период и  Технически анкети и скици/чертежи на eлектрографитните четки и лайсни (вставки);

5. Технически изисквания за доставка на електрографитни четки за тягов подвижен състав на „БДЖ-ПП” ЕООД;

6. Технически изисквания за „Доставка на електрографитни лайстни (вставки) за токоснемателите на електрическите локомотиви”;

7. Методика за оценка на офертите;

8. Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

 

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

2. Приложения № 2.1 ÷ № 2.28 - Образци на „Техническо предложение”, по обособени позиции от №1 до №28;

3. Приложения № 3.1 ÷ № 3.28 - Образци  на „Ценово предложение”, по обособени позиции от №1 до №28

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Debug: ??x??