№ 01605-2020-0004" Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за три години за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД" , открита с Решение № 4/13.01.2020г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 13.01.2020 г.

13.01.2020 г.

Решение за откриване на процедура №4 от 13.01.2020г.

Документация за участие

Debug: ??x??