№ 01605-2020-0008 „Доставка на лични предпазни средства за персонала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” за едногодишен период”. Обществената поръчка е делима на 4/четири/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Работни ръкавици с пет пръста”; Обособена позиция № 2 - „ЛПС за защита от студ и влага”; Обособена позиция № 3 - „ЛПС за защита на главата”; Обособена позиция № 4 - „ЛПС за защита на дихателните пътища”.

 

28.01.2020г.

1. Решение за откриване на процедурата № 9/28.01.20 г.;

2. Обявление комунални услуги;

3. Условия за участие в процедура публично състезание по реда на ЗОП и указание за подготовка на офертата;

4. Спецификация за доставка на лични предпазни средства за персонала на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;

5. Технически изисквания на лични предпазни средства за персонала на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;

6. Проект на договор;

7. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите за Обособена позиция № 1;

Приложения образци:

1.Приложение № 1 - ЕЕДОП в електронен вид;

2. Приложение № 2.1 - образец на Техническо предложение за Обособена позиция № 1;

3. Приложение № 2.2 - образец на Техническо предложение за Обособени позиции № 2,3,4;

4. Приложение № 3 - образци на Ценово предложение за Обособени позиции № 1,2,3,4.

Debug: ??x??