№01605-2020-0017 „Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, открита с Решение №19/05.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2020г.

09.03.2020 г.

Становище по чл.232 от ЗОП

1.Решение за откриване на процедурата № 19/05.03.2020 г.;

2.Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. „Технически изисквания за  „Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” с приложена към тях, „Техническа спецификация за "Доставка на резервни части за колооси за локомотиви серии 44, 45 и 61, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период“;

5.Методика №1 за оценка на офертите за обособени позиции №1 и №3;

6. Методика №2 за оценка на офертите за обособена позиция №2;

7.Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложения №2.1  ÷  №2.3 – Образци на „Техническо предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

3. Приложения №3.1 ÷  №3.3 – Образци  на „Ценово предложение” по обособени позиции от №1 до №3;

 

20.03.2020 г.

„Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП”

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??