Доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период”. Обществена поръчка с предмет: “Доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 7/10.02.2016 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01605-2016-0006 на 10.02.2016г.

 

1.Решение № 7 / 10.02.2016 г. за откриване на процедурата

 

2.Обявление за обществената поръчка

 

3.Спецификация за доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период, партидност.

4.Технически изисквания за доставка на резервни части за компресор К200 за електрически локомотиви серии 44 и 45, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, необходими за едногодишен период.

5.Чертежи на предлаганите резервни части от обособена позиция №4 и всички подпозиции без 1 и 6 на обособена позиция №8.

6.Документация за участие

 

12.03.2016г.

Протокол № 1

 

11.04.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

17.06.2016г.
„Протокол по чл.72 във връзка с чл.68 и сл. от ЗОП”
„Решение №15/17.06.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

11.08.2016 г.

„Решение №18/11.08.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за прекратяване на процедурата”

01.09.2016г.

„Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие”

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Debug: ??x??