№01605-2020-0018 “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”, открита с Решение №20/06.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 09.03.2020г.

 

09.03.2020 г.

Решение за откриване на процедурата № 20/06.03.2020 г.;

Обявление за поръчка – комунални услуги;

 

11.03.2020 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация за „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”

Методика за оценка и класиране на офертите

Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЯ-ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка

Приложения № 2 - Образец на „Техническо предложение”

Приложения № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??