№01605-2019-0020 „Изработване и доставка на униформено облекло за персонала на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 25/14.08.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 19.08.2019г.

19.08.2019 г.

„Становище по чл.232 от ЗОП”

„Решение №25/14.08.2019г. за откриване на процедурата”

„Обявление за поръчка – комунални услуги”

„Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”

„Технически характеристики  за  изработване на униформено облекло  за нуждите на “БДЖ– Пътнически превози” ЕООД”

„Технически изисквания на униформено облекло, за нуждите на „БДЖ – Пътнически преводи” ЕООД”

„Спецификация за доставка на униформено облекло, за нуждите на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД”

„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите”

„Проект на договор”

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка

Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”

Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”

 

03.09.2019 г.

„Окончателно становище по чл.232 от ЗОП”

 

27.09.2019 г.

„Протокол №1 от 20.09.2019г.”

 

14.10.2019 г.

„Съобщение”

 

18.11.2019 г.

”Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

 

„Решение №28/18.11.2019 г.  на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка” 

 

20.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги

Договор №286/23.12.2019г.

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??