№ 01605-2019-0015 „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113 и 45 199”, открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение №19/08.07.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.07.2019г.

11.07.2019г.

 

1. „Решение №19/08.07.2019г. за откриване на процедурата”

 

2. „Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

12.07.2019г.

 

Документация за участие:

 

3. „Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата”

4. „Технически условия към обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 6 броя електрически локомотиви с №№ 44 109, 44 111, 44 126, 44 197, 45 113  и 45 199”

5.„Нормативни документи /правилници, инструкции, предписания, методики, размерни карти свързани с ремонта на ТПС в „БДЖ-ПП”ЕООД/”

6. „Методика за оценка на офертите”

7. „Проект на договор”

8. „Образци на документи”

 

 

22.08.2019г.

 

Протокол №2/21.08.2019г.

 

27.08.2019г.

 “Събщение”

 

03.09.2019г.

 „Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП”

„Решение №22/03.09.2019г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка”

 

17.10.2019г.

 

„Обявление за възложена поръчка – комунални услуги”

 

„Договор №183/03.10.2019г.”

 

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на пътнически вагони, мотрисни влакове, закрити и открити площи

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в качеството на национален превозвач, с цел комфорт при пътуването и превантивен...

Debug: ??x??