№01605-2020-0012 „Следгаранционна софтуерна поддръжка, техническо осигуряване и системно обслужване на Система за резервации и билетоиздаване”, открита с Решение №13/05.02.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 07.02.2020г.

07.02.2020 г.

 1. Решение за откриване на процедурата № 13/05.02.2020 г.;

 2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3. Условия за участие и указания за изготвяне на офертите;

4. Приложение № 1 - Техническа спецификация;

5. Приложение № 2 - Методика за оценка на офертите;

6.Приложение № 3 - Проект на договор с приложено към него Приложение № 6- Споразумение за нива на услугата;

 

ОБРАЗЦИ:

7. Образец № 1 - Опис на представените документи;

8. Образец № 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

9. Образец № 3 - Техническо предложение;

10. Образец № 4 - Ценово предложение;

11.Образец № 5 - Декларация за задължени лица;

12.Образец № 6 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

13.Образец № 7 – Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка;

14.Образец № 8 – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

15.Образец № 9 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Лица с увреждания и лица с ограничена подвижност

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари...

Debug: ??x??