„Технически преглед и функционална проверка на повдигателните съоръжения във вагонно-ремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД”, открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 30/09.12.2015 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са публикувани под уникален № 01605-2015-0025 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, публикувани на сайта им на дата 09.12.2015 г.

Решение №30/.09.12.2015 г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

Документация за участие

 

22.12.2015 г

Разяснения изх. № 35-00-1043/22.12.2015 г.

 

25.01.2016 г.

Протокол № 1 от 15.01.2016 г.

 

05.02.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

14.04.2016г.

 

Протокол № 4 по чл. 72 във връзка с чл. 68 от ЗОП, за разглеждането, оценяването и класирането на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Решение № 10/14.04.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител;

 

17.06.2016

1. Договор № 128/13.06.2016 г.;

 

20.06.2016 г.

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие

 

17.07.2017 г.

Информация за приключил договор и освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора;

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Железопътни карти

Железопътни карти

Всички железопътни карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани. Документите, необходими за тяхното издаване, са...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??