Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на 12 броя диелектрични заземителни щанги с преносими медни заземители (заземителни въжета) за окомплектоване инвентара на електрически локомотиви в ППП Пловдив. Срок за предоставяне на оферти до 23.08.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;  
  2. Технически изисквания към защитни предпазни средства: Преносим заземител с диелектрична заземителна щанга за обезопасяване на контактна мрежа до 35Kv -  Приложение №1;
  3. Образец на техническо и ценово предложение -  Приложение №2.
Debug: ??x??