Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на независим одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г. и участие в годишната инвентаризация на активите и пасивите за 2019г. на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД” Срок за предоставяне на оферти до 21.08.2019г (вкл.)

 

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация за извършване на независим одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2019г. и участие в годишната инвентаризация на активите и пасивите за 2019г. на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД - Приложение №2

Минимални изисквания за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участниците - Приложение №3

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите - Приложение №4

Образец на ценово предложение - Приложение №5

Проект на договор - Приложение №6

Debug: ??x??