„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка и монтаж на климатична техника“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Срок за предоставяне на оферти до 01.08.2019г. (вкл.)

1.      Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2.      Техническите характеристики за доставка и монтаж  на климатична техника – Приложение № 1

 

3.      Ценово предложение образец - Приложение №2

Debug: ??x??