„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване на ПЖПС и помещения за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от една година”. Срок за предоставяне на оферти до 28.08.2019г. (вкл.)

 

1.      Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

2.      Техническа спецификация за доставка на  големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване на ПЖПС и помещения -Приложение № 1;  

 

3.      Спецификация за доставка на  големи и малки пликове за смет от полиетилен или еквивалент за почистване на ПЖПС и помещения  -Приложение № 2;

 

4.      Ценово предложение образец – Приложение №3 .

 

 

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

 

 

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

Debug: ??x??