„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП” с предмет: “Ремонт на покрив на Административна сграда" в ППП София, Локомотивно депо София, район Подуяне, ул."Майчина слава" № 2" собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 28.08.2019г. (вкл.)

 

 

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Технически изисквания -Приложение № 1

 

  1. Проект на договор  -Приложение № 2;

 

  1. Ценово предложение образец – Приложение №3 .
Debug: ??x??