„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Извършване на експертни и консултантски услуги в Служба трудова медицина от лекар” за едногодишен период за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 25.09.2019г. (вкл.)

  1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане;

 

  1. Изисквания към изпълнителя на услугата за „Извършване на експертни и консултантски услуги в Служба трудова медицина от лекар” за едногодишен период за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД  -Приложение № 1; 

 

  1. Техническо и ценово предложение образец  -Приложение № 2;

 

  1. Проект на договор  – Приложение №3 .

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

Debug: ??x??