„Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП” с предмет: „Доставка на консумативи и PVC карти /пластики/ за отпечатване на служебни карти обр. 922-ЖЛ, пенсионерска карта обр. 922-П и други служебни документи за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕOОД ”. Срок за предоставяне на оферти до 04.10.2019г. (вкл.)

 

1. Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане.

2. Техническите изисквания за  доставка на консумативи и PVC карти /пластики/ за отпечатване на служебни карти обр. 922-ЖЛ, пенсионерска карта обр. 922-П и други служебни документи за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕOОД  -Приложение № 1.

3. Техническо и ценово предложение образец  -Приложение № 2

4. Проект на договор  – Приложение №3 .

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за предоставяне на оферти.

Съобщение за възложена поръчка

Debug: ??x??