Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател тип М 820 SRI на локомотиви серия 77 за нуждите на ППП Пловдив към „БДЖ-ПП“ ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 19.02.2020г. (вкл.)

 

    Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

Технически изисквания за доставка на цилиндрови втулки за дизелов двигател тип М  820 SRI на локомотиви серия 77- Приложение №1

     Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №2

     Проект на договор - Приложение №3

Debug: ??x??