„Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на седем броя анализатори на алкохол в издишвания въздух“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ”. Срок за предоставяне на оферти до 18.02.2020г. (вкл.)

  1. Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане;
  2. Техническа спецификация за доставка на седем броя анализатори на алкохол в издишвания въздух“ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”-  Приложение № 1;
  3. Техническо и ценово предложение образец – Приложение №2;
  4. Проект на договор  - Приложение №3.
Debug: ??x??