Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на черупки за централен лагер на пътнически вагони с междурелсие 760 мм за нуждите на ППП Пловдив към „БДЖ – ПП” ЕООД ”. Срок за предоставяне на оферти до 26.02.2020г. (вкл.)

  

            Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

     Технически изисквания за изработка и доставка на лагерни черупки за талига пътническа Т 76-2 - Приложение №1

           Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №2

           Проект на договор - Приложение №3

Debug: ??x??