Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрива на Енерго-механичен цех в Локомотивно депо Горна Оряховица към ППП Горна Оряховица, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Срок за предоставяне на оферти до 10.03.2020г. (вкл.)

     

      Запитване за предоставяне на оферта за директно възлагане  

 Техническо задание и спецификации - Приложение №1

      Проект на договор - Приложение №2

      Образец на техническо и ценово предложение - Приложение №3

Debug: ??x??