Разработване на техническа система за централизиран контрол на влаковете на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” публичната покана е публикувана под номер 9051308 в Регистъра за публични покани към АОП на 15.03.16 г.

Публична покана
Приложения:
Приложение № 1 - Техническо задание;
Приложение № 2 - Административни данни за участника
Приложение № 3 - Образец на техническо предложение
Приложение № 4 - Образец на ценово предложение ;
Приложение № 5 - Проект на договор;
Приложение № 6 - Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Приложение № 7 - Образец на декларация за съответствие на предлаганите артикули с Техническите изисквания на Възложителя ;

 

11.04.2016г.

Протокол по чл 101г, ал.4 от ЗОП, утвърден на 07.04.2016г.

 

05.05.2016г. 

Договор №94/04.05.2016г.

 

29.05.2018 г.

Информация за приключил договор

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??