9095989 "Доставка на хартия, хартиени изделия и канцеларски материали за нуждите на "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД за едногодишен период". Информация за обявата е публикувана с посочения ID номер в Портала за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки на 23.01.2020 г.

23.01.2020 г.

Информация за Обявата

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095989

 

Обява за обществена поръчка

 

Приложения към Обявата:

 

Приложение №1 –  Техническа спецификация

Приложение №2 -  Данни за участника;

Приложение №3 -  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Приложение №4 – Декларация за съответствие с критериите за подбор

Приложение №5 - Декларация по чл. 65 ал. 3 от ЗОП

Приложение №6 - Декларация по закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Приложение № 7 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП ;

Приложение № 8 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Приложение № 9 -  Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Приложение №10- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП

Приложение № 11 - Техническо предложение

Приложение № 12 - Ценово предложение

Проект на договор

 

20.02.2020 г.

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП, утвърден от Управителя на „БДЖ-  Пътнически превози” ЕООД на 17.02.2020 г.

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Групови пътувания

Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 1. Групата е необходимо да се състои минимум...

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??