9097074 „Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. Обявата е публикувана с посочения номер в регистъра „Информация за обяви” към АОП на 11.03.2020 г.

Информация за Обявата

Обява за обществена поръчка

 

Приложения към обявата:

1.Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1.

2.Данни за участника - Приложение  № 2;

3.Декларация за съответствие с критериите за подбор  – Приложение № 3

4.Техническо предложение - Приложение № 4;

5.Ценово предложение - Приложение № 5;

6.Проект на договор – Приложение № 6;

7.Декларация по чл. 192, ал. 3 за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Приложение № 7;

8.Декларация по чл. 192, ал. 3 за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Приложение № 8;

9.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 9;

10.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 10;

11.Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Приложение № 11;

12.Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 12 (когато е приложимо);

13.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 13/13А (когато е приложимо).;

14.Методика за оценка на офертите - Приложение № 14;

15.Заявка за оглед -  Приложение №15;

16.Декларация за оглед на строителната площадка - Приложение №16; 

 

23.03.2020 г.

 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  с ID 9097562

Debug: ??x??