№ 01605-2019-0003 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от дванадесет месеца”, делима на 2 /две/ обособени позиции, открита с Решение № 3/08.02.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.02.2019 г.

 

11.02.2019 г.


Решение №3/08.02.2019 г. за откриване на процедурата 

 

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

12.02.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация по обособена позиция №1- „Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД


Техническа спецификация по обособена позиция №2- „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение”


Проект на договор


Приложения -  образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи  - от Приложение   № 2.1 до № 3.2

 

05.03.2019 г.
Съобщение

 

Debug: ??x??