№ 01605-2019-0003 „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от дванадесет месеца”, делима на 2 /две/ обособени позиции, открита с Решение № 3/08.02.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 11.02.2019 г.

 

11.02.2019 г.


Решение №3/08.02.2019 г. за откриване на процедурата 

 

Обявление за поръчка – комунални услуги

 

12.02.2019 г.

Документация за участие:

Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата

Техническа спецификация по обособена позиция №1- „Избор на доставчик на електрическа енергия за влакова работа и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД


Техническа спецификация по обособена позиция №2- „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД, присъединени на нива средно и ниско напрежение”


Проект на договор


Приложения -  образци:

Образец - Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка;

Образци на документи  - от Приложение   № 2.1 до № 3.2

 

05.03.2019 г.
Съобщение

 

27.03.2018 г.

Доклад на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП

Решение № 6/27.03.2019 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция на обществената поръчка

 

09.05.2019 г.

Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, изпратено за публикуване в РОП на АОП и ОВ на ЕС на дата 08.05.2019 г.

Договор №61/15.04.2019 г. за обособена позиция №1

 

29.05.2019 г.

Решение № 12/29.05.2019 г. за изменение на влязло в сила Решение №6/27.03.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД за класиране на участниците и определяне на изпълнител по всяка една обособена позиция на обществената поръчка

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Изберете най-изгодния начин за пътуване според вашите нужди и честота на пътуване с Български държавни железници.

Debug: ??x??