№01605-2019-0025 „Производство и доставка на 40 броя новопроизведени пътнически вагони за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП, открита с Решение № 33/18.10.2019 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 21.10.2019г.

21.10.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

 

1.„Решение №33/18.10.2019г. за откриване на процедурата”

 

2.„Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

23.10.2019 г.

Документация за участие:

3. “Условия за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на ЗОП и указания за подготовка на заявлението и офертата”

4. “Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Производство и доставка на 40 броя новопроизведени пътнически вагони за междурелсие 1435 мм за „БДЖ-Пътнически превози” EООД”

5. “Методика за оценка на офертите”

6. “Проект на договор

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

 

01.11.2019 г.

 

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

 

 

 04.11.2019 г.

 

„Разяснение № 35-00-563 от 04.11.2019г.”

 

 

19.11.2019 г.

 

„Съобщение за удължаване на срока за получаване на заявления за участие”

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Debug: ??x??