№ 01605-2019-0016 „Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828 за електрически локомотиви серия 44 и 45”. Процедура публично състезание по реда и условията на ЗОП, открита с Решение №20/17.07.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.07.2019г.

17.07.2019г.

 

Документация за участие:

 

1. „Решение №  20/17.07.2019 г. за откриване на процедурата”

 

2. „Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

3. „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”

 

4. „Технически изисквания за изпълнение на  обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828 за електрически локомотиви серия 44 и 45”

 

5. „Проект на договор”

 

6.“Образци на документи”

 

 

12.08.2019 г.

​СЪОБЩЕНИЕ

Debug: ??x??