№ 01605-2019-0016 „Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828 за електрически локомотиви серия 44 и 45”. Процедура публично състезание по реда и условията на ЗОП, открита с Решение №20/17.07.2019г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 17.07.2019г.

17.07.2019г.

 

Документация за участие:

 

1. „Решение №  20/17.07.2019 г. за откриване на процедурата”

 

2. „Обявление за поръчка – комунални услуги”

 

3. „Условия за участие в процедура публично състезание по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата”

 

4. „Технически изисквания за изпълнение на  обществена поръчка с предмет: „Ремонт на тягов трансформатор с № 0933828 за електрически локомотиви серия 44 и 45”

 

5. „Проект на договор”

 

6.“Образци на документи”

 

 

12.08.2019 г.

​СЪОБЩЕНИЕ

 

29.08.2019 г.

​”Протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за извършване на подбор на участниците,  разглеждането, оценка и класирането на офертите”;

„Решение №20/29.08.2019 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД  за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка” по обособени позиции;

 

25.09.2019

1. Обявление за възложена поръчка – комунални услуги            

2.  Договор №174/19.09.2019 г.

 

 

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Рекламации и възстановяване на суми

Рекламации и възстановяване на суми

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го...

Debug: ??x??