Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и пътуване с влак.
 • Бъдете внимателни, когато се движите към железопътната гара. В близост до нейния вход може да има интензивно движение на автомобили.
 • Препоръчително е да пристигнете на гарата предварително, като се съобразявате с необходимото време за снабдяване с документ за пътуване, получаване на информация за местонахождението на влака, както и придвижване до самия влак.
 • Придвижването на пътници, изпращачи и посрещачи трябва да се извършва само на определените за целта места – чакални, перони, подлези, надлези, преходни мостчета.
 • Бъдете внимателни по време на слизане и качване по стълби и ескалатори, както и по време на движение по гладка и мокра настилка.
 • При повреда на асансьора запазете спокойствие.
 • Използвайте обозначения бутон за сигнализиране или позвънете на посочените телефони.
 • Пресичайте железопътните линии само на определените за целта места, след като се уверите, че не идва влак.
 • Не преминавайте под и през вагоните на влак, който предстои да замине.
 • Не се качвайте върху подвижния железопътен състав (вагони, локомотиви, специализирани пътни машини), гариран на коловозите.
 • Не се приближавайте (непосредствено или чрез какъвто и да е предмет) към части от контактната мрежа на разстояние по-малко от 2 м., поради наличие на опасно напрежение от 25 kV.
 • Не стойте близо до ръба на перона, поради опасност от падане или удар от преминаващ влак.
 • Не оставяйте без надзор своя багаж. Поставяйте го на места, където няма да бъде препятствие за преминаване.
 • При качване във влак трябва да изчакате докато той спре напълно, преди да се приближите към вратата на вагона. Стойте на безопасно разстояние от влака.
 • Забранено е качването във вагоните по време на движение на влака и слизането от тях преди влакът да е спрял.
 • В случай че възпрепятствате автоматичното затваряне на вратите, излагате на опасност себе си и околните.
 • Преди слизане от влака се убедете, че пред вратата на вагона има перон и бъдете внимателни в случай, че той е заледен, заснежен или с неравности.
 • Не отваряйте и не затваряйте вратите на вагоните с крак или с помощни предмети.
 • Не слизайте от влака от страна, към която няма перон.
 • Препоръчително е да дадете предимство на тези, които слизат от влака, и след това да се качите. Във всеки случай жестът ще ви се върне в някоя от следващите гари.
 • Забранено е при потегляне и спиране на влака пътниците да стоят на стъпалата на вагоните и при отворени врати.
 • Бъдете внимателни, когато се движите във влака. По време на движение влакът може рязко да намали скоростта си или внезапно да спре.
 • Не блокирайте с багаж коридорите и вратите на вагоните.
 • Забранено е изхвърлянето на предмети и отпадъци от влака. Забранено е навеждането през прозорците на вагоните по време на движение на влака.
 • Забранено е тютюнопушенето във всички влакове.
 • Препоръчително е след качване във влака да се запознаете с намиращите се във вагоните указания и пиктограми.
 • Забранено е отварянето на входните врати на вагоните преди окончателното спиране на влака.
 • Не създавайте предпоставки за възникване на пожар във влака, в района на гарите и железопътните трасета.
 • Не качвайте във влака леснозапалими и взривоопасни вещества и материали.
 • Абсолютно се забранява отварянето на главните електрически табла на вагоните от пътници. Включването и изключването на централното осветление, отопление или охлаждане на вагоните се извършва само от влаковия персонал.
 • Електрическите контакти трябва да се използват от пътниците само по предназначение и в съответствие с указаното напрежение.
 • Поставяйте багажа си добре укрепен върху багажниците във вагоните и не го оставяйте без надзор.
 • Ако имате нужда от помощ или сте констатирали някаква нередност, се обръщайте към обслужващия персонал във влака.
 • При извънредни ситуации запазете спокойствие и спазвайте указанията на влаковия персонал.
 • При евакуация действайте бързо, но без паника.
 • Стремете се да не създавате пречки на останалите пътници.
 • Дръжте децата за ръце в случаите на приближаване на влак към перона на гарата.
 • Не оставяйте децата без надзор във влака.
 • Забранено е тичането на децата във влака и тяхното навеждане през отворен прозорец. Не забравяйте, че влакът не е детска площадка.