№01605-2020-0003 „Доставка и монтаж на 44 броя климатични уредби за кабините на 22 броя електрически локомотиви серия 44 и 45 за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за шестмесечен период“. Публично състезание по ЗОП, открита с Решение № 3/10.01.2020 г. на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 10.01.2020 г.

 

10.11.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 3/10.01.2020 г.;

2. Обявление за поръчка – комунални услуги;

3.Условия за участие в процедура публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания на Възложителя;

5. Техническа спецификация на Възложителя;

6. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

7. Проект на договор.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1.Приложение №1 - Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и компютърна обработка;

2. Приложение № 2 - Образец на „Техническо предложение”;

3. Приложение № 3 - Образец  на „Ценово предложение”;

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Абонаментни карти

Абонаментни карти

Предварителна продажба на абонаментни карти се извършва от 94 железопътни бюра и гари с компютърно билетоиздаване.

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Debug: ??x??