№01605-2020-0020 „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000 (ТЭ109) на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за едногодишен период”. Открита процедура по реда на ЗОП, открита с Решение № 23/16.03.2020 г. на Управителя и Прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществени поръчки към АОП с посочения по-горе уникален номер на 19.03.2020г.

19.03.2020 г.

1. Решение за откриване на процедурата № 23/16.03.2020 г.

2. Обявление за поръчка – комунални услуги

3. Условия за участие в открита процедура по реда на  ЗОП и указания за подготовка на офертата;

4. Технически изисквания за „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000  (ТЭ109) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

5. Техническа спецификация и условия за „Доставка на резервни части за дизел-електрически локомотиви серия 07000  (ТЭ109) на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”

6. Методика за оценка на офертите

7.  Проект на договор

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ:

1. Приложение № 1 - Образец на „Техническо предложение”

2. Приложение № 2 - Образец  на „Ценово предложение”

3. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -  за преглед и за компютърна обработка

4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

5. Декларация по чл. 59, ал.1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Полезна информация, свързана с COVID-19

Актуална информация

Новини

Полезно от БДЖ

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Декларация за политиката по качество на ръководството на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Настоящата декларация се базира на концепцията за стратегическо развитие на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД

Права и задължения на пътниците

Права и задължения на пътниците

ИНФОРМАЦИЯ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 г....

Debug: ??x??