Privacy policy


„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175405647, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.

„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на (ЕС).

Как да се свържете с нас?

Адрес гр. София, ул. „ИВАН ВАЗОВ” № 3, email: bdz_passengers@bdz.bg

“БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на информацията, е въпрос с голяма значимост и приоритет за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със нормативнитеразпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява Политиката за поверителността ?

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на “БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД (наричано оттук нататък “БДЖ - ПП”) включително:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?

- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност “БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Единствено чрез него бихме се затруднили да Ви идентифицираме, затова ще бъде необходим допълнителен идентификатор като име, адрес или допълнителни справки.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

Какви лични данни събира БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги “БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” събира следната информация за Вас:

- Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация, населено място, адрес, данни за банкова сметка IBAN, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница - www.bdz.bg.включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;

- Данни за извършено плащане – дата на издаване на кредитна/дебитна карта, последни 4 цифри на картата, сума за плащане, дата на трансакция.

- Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница. Възможно е да получим данни за: IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата, но не във всеки случай и в зависимост от настройките на Вашето персонално устройство;

- Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Защо БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ обработва личните Ви данни ? (т.е. на какво основание)

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения към Вас във връзка с продажбата на превозни документи, сигнали и жалби. Основанията са договорно и преддоговорно. Преддоговорни отношения включват например: офериране, размяна на кореспонденция относно услуги на БДЖ - ПП, уточняване на услуги и пр. Договорното основание е налице след закупуване на превозен документ или поръчване на транспортна услуга и извършване на всички необходими действия за това (сключен с Вас договор). В този случай ще бъде необходимо да се обработят личните Ви данни за изпълнение на поръчката и упражняване на правата и задълженията на двете страни в тази връзка.

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или попълване на контактна форма, поместена в сайта ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като изпратите писмено искане до електронната поща: bdz_passengers@bdz.bg

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ може да обработва лични данни и в други случаи посочени в нормативен акт и оправомощаващи или задължаващи администратора да извърши обработка.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ;
 • За да Ви достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на форми за регистрация в онлайн платформите ни;
 • чрез попълване на формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от Дилъри сключили договори с БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител;
 • чрез посещение на уеб портала за използване на услугите на онлайн магазина ни;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

(какви видове лични данни събираме е посочено по-горе)

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието и начините на обработка на личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. Водени от желанието ни да минимизираме обработката на лични данни, както и да съкратим сроковете за съхранение на всякакви данни подадени от Вас по електронен път не съхраняваме същите за повече от 3 месеца след изпълнение на поръчката към Вас.

В нашето счетоводство се съхраняват данни от товарителници и други удостоверяващи изпълнение на поръчките Ви документи, които съдържат лични данни, за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вашите поръчки с изтичане на 3 месеца от заявяването от Ваша страна. Хартиените носители съдържащи личните Ви данни се унищожават при изтичане на нормативните срокове.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изричносъгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата свързани с БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ позиционирани на територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Тези политики за поверителност са приети и в сила от БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ от 21 май 2018 г. и последно актуализирана към 25.12.2018 г.