БДЖ прави крачка напред в цифровата ера

Списание "Железопътен транспорт", бр.10/2020

Преди повече от година, ръководството на БДЖ публично призна за технологичното изоставане на дружеството в областта на информационните технологии и повсеместното използване на хартия за създаване и предоставяне на информация за справки, анализи и доклади, което е свързано и със значителна административна тежест и неефективно време за реакция и актуалност на информацията.

Ето защо подобряването на организацията, управлението и оптимизацията на железопътната дейност в дъщерните дружества „БДЖ - Пътнически превози“ и „БДЖ - Товарни превози“, е една от основните задачи, поставени от страна на мениджмънта на „Холдинг БДЖ“ още в началото на 2019 г.

Същевременно, въвеждането на цифровизация в железопътната дейност е тенденция на европейския железопътен сектор през последните години, като фактор за намаляване на разходите и повишаване на ефективността, подобряване обслужването на пътници и бизнес клиенти и оптимизация на използваните ресурси при осигуряване на гъвкавост по отношение на потребностите на потребителите.

Първа стъпка в посока на дигитализацията на БДЖ беше въвеждането на приложението LIVE, чрез което клиентите на железопътния превозвач могат да се информират постоянно за закъсненията на влаковете в реално време. Беше осъществена и интеграция на разписанието на влаковете с Google Maps, което е още една възможност за популяризиране на услугата и информираност на клиентите.

След дълго очакване беше стартирана и системата за онлайн продажба на билети, която въпреки противоречивите коментари и сравнения със западни аналози, успя да се наложи като предпочитан избор на клиентите на дружеството за покупка на билети. Подобряването на функционалностите и стабилността на системата се осъществява непрекъснато, което позволява постоянното ѝ надграждане.

Освен подобряването в електронното обслужване за потребителите, БДЖ обръща внимание и на вътрешната дигитализация, като след направени функционални анализи са стартирани вътрешни проекти по пълен електронен документооборот, система за управление на обществените поръчки, интеграция на счетоводните системи на ниво поделения, дружества и група като цяло, както и единна складова система и номенклатура.

Друга стъпка, която БДЖ предприема от средата на 2020 г., е въведената експериментална Корпоративна Информационна Система за Стратегически Анализи, за предоставяне в реално време на обобщени данни за железопътната дейност и подпомагане вземането на управленски и стратегически решения на ниво група БДЖ. Системата е реализирана като надстройка на използваната от НКЖИ система Ръководене и Отчитане на Влаковата Работа (РОВР), като данните се трансформират и обработват по начин, улесняващ вземането на управленски решения.

Разработени са няколко модула, които обхващат цялостната оперативна дейност, както на Пътнически превози, така и на Товарни превози, и са разделени в две основни групи - динамични оперативни данни, отразяващи състоянието на превозите в непрекъснат 24 часов диапазон (закъснения на влакове, престой, използване на подвижен състав) и аналитични данни, на дневна база (натрупани закъснения, натовареност на подвижния състав, изпълнение на ГДР, брой обслужени влакове, превозени товари и др.).

Освен за вътрешни цели, БДЖ планира осигуряването на достъп за клиентите на Пътнически превози до модула Географско разположение на влаковете, където по интерактивен път може да се получи информация в реално време за местоположението на даден влак, брой вагони и информация за неговото движение.

От дружеството подчертават, че към момента част от информацията се въвежда ръчно от влаковите диспечери по участъци, съответно влаковете могат да се следят само по последната премината гара с няколко минути закъснение, докато диспечерът въведе полученото устно сведение от ръководител-движение. В ход е процедура на НКЖИ по надграждане на софтуера и пълно автоматизиране на процеса, както и интегриране на GPS данните от всички локомотиви за точно определяне на местоположението.

Очаква се БДЖ да пусне услугата Радар заедно или малко преди стартирането на новия График за Движение на влаковете за сезон 2020/2021 г.

бр.10/2020

pdf, 106 KB / списание "Железопътен транспорт"