Главен експерт, продукти и цени

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг БДЖ” ЕАД, единственият лицензиран български железопътен превозвач на пътници в страната и чужбина. Компанията е с повече от 130 годишна история, богат опит и традиции.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорeн и мотивиран специалист, който да заеме длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, ПРОДУКТИ И ЦЕНИ в Централно управление.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Подготвяне на предложения за изменение и участие в разработването на тарифи и оферти, нормативни документи по билетоиздаване, инструкции, наредби и др. за задълженията и работата на служителите, свързани с обслужването на пътници във вътрешно и международно съобщение

Осъществяване на контрол при изготвяне на анализ на резултатите от дейността по превоз на пътници във вътрешно и международно съобщение за изминали периоди, на конкуренцията и предлагането, както и на краткосрочни и дългосрочни планове и прогнози

Разработване на становища и предложения за международни съвещания и конференции по маркетинг, тарифи, конвенции, правилници и др.

Подготовка на становища, доклади и предложения за тарифната и ценова политика на дружеството, за изменение на вътрешните и международни тарифи и цени

Участие в изготвянето и съгласуване на международни двустранни и многостранни споразумения за търговски условия и цени, участие в преговорите и разработването на договори с фирми и частни лица в областта на пътническите превози за движение на специални влакове и вагони

Изготвяне на становища при обработване на жалби, сигнали и запитвания от граждани, и рекламна дейност

Изготвяне и предлагане на нови тарифи и условия за пътувания с железопътния транспорт за повишаване на приходите и качеството на услугата

Съгласуване на цени и условия за специални превози, резервации, компенсации и обезщетения с европейски железопътни предприятия

ИЗИСКВАНИЯ

Образование: висше образование в областта на маркетинга, ОКС „Магистър”, специалност „Маркетинг” или друга сходна

Професионален опит: минимум 5 /пет/ години в областта на маркетинга

Личностни качества:

- Високо чувство за лична отговорност, лоялност, способност да прилага идеи на практика

- Способност да планира работата си, ефективно да изпълнява задачите, ориентиран към срокове и постигане не резултати

Професионални компетенции:

- Много добри комуникативни умения

- Отлични презентационни умения

- Владеене на английски език

- Умения за работа с клиенти

- Отлично владеене на MS Office, Internet

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление или на адрес: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, дирекция "Човешки ресурси", като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.