Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА ЗАЩИТЕНИ

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

Данни за контакт с „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД – администратор на лични данни:

  • седалище и адрес на управление: София 1080, ул. „Иван Вазов“ № 3;
  • телефон:+359 2 987 8869; факс: +359 2 890 7188;
  • e-mail: bdz_passengers@bdz.bg;
  • website: www.bdz.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

  • Велиян Якимов
  • телефон: + 359 887 245 158;
  • e-mail: dpo-pp@bdz.bg.

*Контактните данни с длъжностното лице по защита на личните данни се използват само за въпроси относно обработването на Ваши лични данни от БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД в качеството му на администратор на лични данни, както и за упражняване на правата Ви по чл. 13 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679. За всички други въпроси от общ характер, касаещи компетентността на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД като единствен национален железопътен оператор и доставчик на услуги, МОЛЯ, използвайте данните за контакт с дружеството, посочени по горе.