Стандарти за поведение на персонала при обслужването на клиенти

Стандартите за Обслужване на клиентите на „БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ* ЕООД представляват система от правила на поведение на служителите спрямо нейните клиенти, целите са постигане на високо качество на обслужване и увеличаване на превозите и продажбата на билети. Тези стандарти се отнасят за всички служители на БДЖ "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД като всеки служител трябва да е добре запознат с тях и задължително да ги прилага по отношение на клиентите. включително и в случаите, несвързани пряко със служебните му задължения, както и в извън работно време. Всеки служител трябва ясно да осъзнава. че той/тя е лицето на железопътния превозвач - изграждането на собствен позитивен имидж автоматично рефлектира и върху имиджа на системата, в която работи.