Застраховка – „Злополука на пътници“

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД като лицензиран железопътен превозвач, извършващ обществен превоз на пътници има сключен договор за задължителна застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз.

Обект на тази застраховка са здравето, живота и телесната цялост на пътниците в средствата за железопътен обществен превоз.

Считано от 01.12.2016г., застрахователното покритие по тази застраховка за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД се осигурява по договор с „ДЗИ Общо застраховане” АД.

Покрити са рисковете: смърт, трайна загуба на работоспособност или временна загуба на работоспособност (над 20 дни).

Съгласно Кодекс за застраховането, отговорността на застрахователя за изплащане на застрахователната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато вследствие на злополука е причинен покрит по застраховката риск.

При настъпило застрахователно събитие, превозвачът издава акт за транспортна злополука на пострадалия пътник, претърпял злополука, която е причинила покрит по застраховката риск с подробно описание на случая.

За издаването на акта е необходимо да се подаде писмено заявление към Централно управление на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, гр. София, п. к. 1080, ул. „Иван Вазов” № 3. За целта, следва да се представят: заявление за издаване на акт; копие от документа за пътуване; документи, удостоверяващи претърпян покрит риск (експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, смъртен акт или други медицински документи).

За предявяване на претенция за изплащане на застрахователната обезщетение, следва да се обърнете към клоновете на „ДЗИ Общо застраховане” АД в страната, като на застрахователя е необходимо да се представят следните документи:

  1. Писмено искане;
  2. Билет, карта или друг документ в оригинал, доказващ, че пострадалият е бил пътник;
  3. Акт за транспортна злополука;
  4. Препис от акта за смърт и удостоверение за наследници в оригинал или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
  5. Епикризи, болнични листове, протоколи на ЛКК и други медицински документи, по искане на застрахователя.

Допълнителна информация може да бъде получена на денонощния телефон на „ДЗИ Общо застраховане” АД - 0700 16 166 или чрез сайта на компанията.