БДЖ продължава политиката за създаване на бъдещи професионални кадри в железопътния транспорт

В началото на учебната 2020/2021 година „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров” гр. Горна Оряховица, ПГ по МСС гр. Мездра и Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника гр. София, сключиха партньорски споразумения и бяха одобрени за участие по проект BG05M20P001-2.014-0001 “Подкрепа за дуалната система на обучение” на МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. В проекта са включени ученици от първи и втори гимназиален етап по специалности „Локомотиви и вагони” „Електрообзавеждане на железопътна техника”.

За целите на дуалното обучение бяха осигурени лични предпазни средства, работно облекло, оборудване и учебни материали.

В годината на европейска железница учениците преминаха през първото си пробно стажуване в локомотивните депа на дружеството, като бяха посрещнати от бъдещите си наставници и запознати с основните дейности, свързани с поддръжката и ремонта на вагони и локомотиви, с организацията на работа, техниката на безопасност и хигиена на труда.

„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД подкрепя професионалното обучение, като осигурява на завършилите ученици предимство при кандидатстване във ВТУ „Тодор Каблешков” – София и Технически университет – София.