Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичнатаполитика към 30.09.2022г.