Рекламации и възстановяване на суми

Презаверка на билети и връщане на суми по рекламационен ред

Презаверка на билети

Пътник може да се откаже от пътуване не по-късно от 3 часа преди заминаването на влака, за който важи билета, като го представи в гарата или железопътното бюро, откъдето е закупен. При отказ от пътуване се възстановява заплатената превозна цена на билета с 10 % удръжка, закръглена нагоре до всеки пълни 0.10 лв.

При закъснение на влак над 30 минути от начална гара за пътника, същият има право да се откаже от пътуването, като му се възстанови цялата сума без удръжка.

В железопътните бюра сумите за билети, заверени от гарите, се възстановяват най-късно на следващия ден, а когато той е почивен, в първия работен ден в рамките на работното време на бюрото. След изтичане на тези срокове, заплатената превозна цена не се възстановява.

Билетите за спални места могат да се върнат най-късно 24 часа преди заминаването на влака, за който са издадени. Не се допуска замяна на билети за спални места - закупеният билет се връща с удръжка и се издава нов. Суми за спални билети, закупени в деня на пътуването, не се възстановяват.

Пътник може да презавери билета си само веднъж при спазване на следните условия:

 • Ако се яви в железопътното бюро или гара най-късно 3 часа преди тръгването на влака, за който е издаден билета, презаверка може да бъде направена най-късно за същия влак на следващия ден.
 • Ако пропусне влака, за който има билет и се яви в гарата до 1 час след тръгването му, презаверката се прави за първия следващ влак.
 • По изключение, пътниците качили се във влак, тръгващ най-рано един час преди този, за който притежават билет, се допускат да пътуват без заверка, като доплащат разликата в превозните цени, ако влака е от по-висока категория или е влак по календарни цени.

Ако пътникът презавери билета си за влак от по-висока категория или за календарен влак, доплаща разликата в цените, а когато е за по-ниска категория няма право на рекламация. Отказалите се отпътуване с презаверени билети нямат право на рекламация.

Ако влакът бъде отменен, пътникът може да презавери билета си за първия следващ влак от същата категория или да го върне, като в този случай не се прави десет процентна удръжка.

Неизползвана абонаментна карта може да бъде върната с 10 % удръжка от цената само преди започване на валидностния й срок.

Връщане на суми по рекламационен ред

По рекламационен ред се възстановяват суми за изцяло или частично неизползвани билети и абонаментни карти при следните условия:

 • когато билетът е изцяло неизползван и не е заверен, пътникът прилага към молбата оправдателен документ (медицинско свидетелство, служебна бележка от държавен орган и други).
 • когато билетът е частично неизползван,задължително трябва да има заверка за непропътуваното разстояние.

При билети, издадени за пътуване в две посоки с намаление, когато пътуването на връщане не е осъществено, за което е направена съответната заверка, на пътника се възстановява сумата, както следва:

 • при билет, издаден за пътуване в две посоки с 10% намаление, се възстановява половината от заплатената сума, намалена с 15 % удръжка от цялата цена на билета;
 • при билети по релационни цени и излетни билети се връща половината от заплатената сума, намалена с 30% удръжка от цялата цена на билета;
 • при билети, издадени с намаление за пътуване в две посоки с бърз влак със задължителна резервация, се връща половината от заплатената сума, намалена с 40% удръжка от цялата цена на билета.

Когато билетът е изцяло или частично неизползван по вина на железниците, заверка не се изисква.

Частично неизползвана абонаментна карта, с изключение на тези за 5 дни, може да бъде рекламирана само във валидностния й срок. Възстановява се сумата за времето от деня на представянето й до края на този срок. Когато неизползването на картата е по вина на железниците, рекламация може да се направи и след изтичането на нейната валидност.

При изцяло неизползвани билети и абонаментни карти се възстановява сумата, съответстваща на тяхната цена с 10 % удръжка, а при частично неизползувани сумата за неизползуваната им част.

Удръжка от превозните цени не се прави в следните случаи:

 • когато по вина на железниците пътникът не може да осъществи или да продължи пътуването си;
 • когато по вина на железниците пътникът е продължил пътуването си в по-ниска категория влак или клас;
 • когато се установи, че е неправилно таксуван в гарата или във влака.

Рекламациите за билети се приемат в срок от 6 месеца, считано от датата на издаването им.

Не се възстановяват сумите за: билети за запазени места; разлики в цените на билетите, когато пътникът по свое желание пътува през по-къс път или с влак от по-ниска категория; за изгубени или силно повредени билети и абонаментни карти; железопътни карти, даващи право на намаление; непропътуваното разстояние от пътници, отстранени от влака поради нарушаване на обществения ред и представляващи опасност за сигурността на другите пътници.

Рекламации на билети, абонаментни карти, спални и кушет места се разглеждат в отдел "Контрол и статистика на приходите от превозна дейност и международни разчети" към "БДЖ Пътнически превози" ЕООД, гр. София- пощ.код 1202, ул."Заводска" 1. За целта пътникът подава писмена молба до ръководителя на отдел "КСППДМР" към "БДЖ Пътнически превози" ЕООД с приложени към нея билет и/или абонаментна карта. Сумите за одобрени рекламации се получават срещу лична карта на железопътните гари в посоченото в молбата населено място.

Рекламацията може да бъде предявена на горецитирания адрес лично, чрез служебната поща на „Български държавни железници” ЕАД или чрез пощенските услуги в страната.