Техник-механик, ревизор на вагони /с придобиване на правоспособност/

Програма за обучение и реализация в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, с назначаване на трудов договор на длъжност „Tехник-механик, ревизор на вагони”.

и подпомагане обучението за придобиване на квалификация и правоспособност „Ревизор вагони”.

Предлагаме Ви възможност за обучение и работа, финансиране на курса и издръжка във вид на стипендия за целия период на обучението при сключване на договор.

ЛОКАЦИЯ

Поделение за пътнически превози София

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Осигурява спазване на плана за композиране и графика за движение на влакове;

Извършва технически преглед на пристигащите, композираните, преминаващите и заминаващи влакове

Прави подготовка и извършва проби на автоматични влакови спирачки, като издава документ за това

Открива липсите и повредите по вагоните, като ги оформя със съответните технически етикети и издава необходимите първични отчетни документи

Осъществява контрол за почистването и екипирането на пътническите вагони, изправното им осветлени, отопление, вентилация и други

Прикачва връзките между локомотива и първия вагон на заминаващите влакове

ИЗИСКВАНИЯ

Да притежават диплома за завършено средно образование

Правоспособност - "Ревизор вагони" ще бъде придобита чрез обучение, след сключване на договори с избраните кандидати. Програмата на курса включва теоретично обучение и производствена практика. През време на обучението, в сроковете според учебната програма "БДЖ - ПП" ЕООД, ще заплаща месечна издръжка на обучаемите. След успешно завършване на обучението си избраните кандидати се задължават да постъпят на работа и да работят в системата на "БДЖ - ПП" ЕООД на длъжността, за която са обучавани, за срок от 3 /три/ години

Да притежава висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството

Медицинско свидетелство и удостоверение за психологическа пригодност за заемане на длъжността (издадени преди стартиране на обучението от Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" – София)

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

Финансиране на курса за целия период на обучение и месечна издръжка

Придобиване на професионален опит и успешно кариерното развитие

Адекватно възнаграждение

Коректност в трудовите отношения

Пакет социални придобивки

Ползване на почивните бази на Дружеството

Възможности за индивидуални и екипни обучения

Осигуряване на железопътни карти за безплатно пътуване с влак от местоживеене до гр. София

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на електронна поща hr@bdz.bg или на адреси: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Централно управление, на вниманието на дирекция „Човешки ресурси” и гр. София, ул. „Заводска” № 1, за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси”, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.