Групови пътувания

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

1. Групата е необходимо да се състои минимум от 10 участника и 1 ръководител /придружител/. Максимално допустимият брой на придружителите, ползващи намалението, с което пътува групата, е 1 на 10 учащи до 26 навършени години и 1 на 10 деца до 7 навършени години от детски градини.

2. При организиране на групово пътуване на учащи или деца от детски градини е необходимо да се представи писмо с подпис, печат и изходящ номер от учебното заведение или детска градина, и поименен списък в два екземпляра на участниците в групата, с посочени дата, месец и година на раждане. Писмото следва да съдържа следните данни: брой учащи до 26 навършени години /за детски градини- съответно брой деца до 7 навършени години/; име, фамилия и телефон на ръководителя на групата; брой на придружаващите групата лица; маршрут, дата и час на пътуване.

3. Когато пътуват учащи от различни учебни заведения, ръководителят на групата задължително представя или писмо от едно от учебните заведения и железопътните карти "Учащ" на всички учащи в групата, или писмо от други организации, заверено от съответния регионален инспекторат по образованието.

4. Групи, организирани от Национален дворец на децата (НДД) в София или от Центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) в София и страната, имат право да пътуват при горните условия срещу представяне на писмо и списък в два екземпляра с посочена дата, месец и година на раждане, заверени с подпис и печат от директора на съответния център.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ГРУПОВО ПЪТУВАНЕ И СРОКОВЕ

1. Ръководителят на групата или друг представител на учебното заведение /заявител/, представя в отправната гара или железопътното бюро писмото в следните срокове:

 • За за ученически пътувания:

- през летния сезон - най-късно 25 дни преди започване на пътуването;
- през зимния сезон - най-късно 15 дни преди започване на пътуването.

 • За пътувания в седящ вагон от редовен състав – най-късно 7 дни преди датата на пътуване;
 • За пътуване с допълнителен седящ, спален или кушет вагон – най-късно 7 дни преди датата на пътуване;
 • За пътуване на учащи в специален влак - най-късно 20 дни преди датата на пътуване;
 • За пътуване в спален или кушет вагон в редовен състав – най-късно 35 дни преди датата на пътуване.

2. С представяне на писмото заявителят попълва саморъчно заявка в 2 екземпляра по образец Образецът на заявка може да се намери тук.

Не се приема заявка, ако не е посочена дата и час на пътуване на връщане.

3. При подаване на заявката се заплащат цени за предварителна резервация за седящи и спални /кушет/ места по 0,50 лв за всеки участник и за всеки бърз влак със задължителна резервация или бърз влак.

Предварителната резервация е и цена за запазено седящо място в бързите влакове със задължителна резервация и бързите влакове.

Когато групата е заявила допълнителен вагон или специален влак, цената за предварителна резервация е 0,20 лв за всяко място.

За пътуване с пътнически влак предварителна резервация се заплаща по желание на клиентите.

4. "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД уведомява ръководителя на групата /заявителя/, че заявката е изпълнена в следните срокове:

 • За вагон със седящи места в редовен състав - най-късно до 4 дни;
 • За допълнителен вагон със седящи места, спален или кушет вагон - най-късно до 5 дни;
 • За специален влак – най-късно до 10 дни;
 • За спални и кушет вагони в редовен състав - най-късно до 15 дни.

ЗАКУПУВАНЕ НА ГРУПОВ БИЛЕТ

1. След, като ръководителят на групата бъде уведомен в горните срокове, че заявката е изпълнена, е необходимо да закупи групов билет за отиване и връщане в следните срокове:

 • При пътуване на групата в седящ вагон в редовен състав – 2 дни преди заминаването на влака.
 • При пътуване в допълнителен седящ, спален или кушет вагон – 3 дни преди заминаването на влака.
 • При пътуване в специален влак – 7 дни преди денят на пътуването.
 • При пътуване в спален или кушет вагон в редовен състав – 10 дни преди денят на пътуването.

2. При закупуване на груповия билет, ръководителят на групата представя списък на участниците в два екземпляра, който съдържа: Име и фамилия, дата на раждане, в кой клас /курс/ е учащия /детето/ и какъв е всеки един от придружителите – учител, преподавател, възпитател, медицинско лице, родител или др. с подпис и печат от учебното заведение.

Такъв списък се представя и когато учащите са от различни учебни заведения с тази разлика, че срещу името на всеки участник в групата се посочва учебното заведение и номера на неговата/нейната железопътна карта "Учащ". Когато списъкът е заверен от регионалният инспекторат по образованието не е необходима железопътна карта "Учащ".

3. На всички участници в груповото пътуване, с изключение на водача на групата, се издават контролни карти, в които е вписан номерът на груповия билет. При пътуване в спалните или кушет вагони се издават и билети за спално място.

4. Когато при издаването на билета се установи разлика между извършената предварителна резервация и броя пътуващи, цената за заплатената предварителна резервация не се възстановява.

5. Когато се установи, че запазените места са по-малко от броя на пътуващите, последните се настаняват в същия или друг вагон. За това, че ръководителят на групата е съгласен част от групата да пътува в друг вагон, той се подписва на долното бяло поле в груповия билет за запазените места.

Право на ползване на намаление от редовните превозни цени имат следните групи пътници:

 • Деца до 7 навършени години пътуват безплатно във всички категории влакове. При ползване на самостоятелно седящо място, се заплаща цената за мястото. При ползване на самостоятелно спално или кушет място, освен цената на мястото се заплаща и билет с 50% намаление от редовната тарифа за всяко ползвано легло.
 • Учащи до 26 навършени години пътуват със 75% намаление в пътническите и бързи влакове, втора класа.

ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА УЧАЩИ В ЗАЯВЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВАГОНИ

Групата заплаща за действителния брой пътници, но минимум за 72 второкласни билета за отиване и връщане. Ако групата е по-малка от 72 души, груповият билет със 75% намаление се издава за действителния брой участници, а за разликата до 72 се издава отделен билет по редовна тарифа.

ЦЕНИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА УЧАЩИ В СПЕЦИАЛЕН ВЛАК

Групата задължително заплаща цената на билетите за минимум 300 души, а когато броят е по-голям – за действителния брой пътници. Ако групата е по-малка от 300 души, груповият билет със 75% намаление се издава за действителния брой участници, а за разликата до 300 се издава отделен билет по редовна тарифа.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА И ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ

1. При отказ от пътуване или промяна в направената резервация, внесени суми за предварителна резервация не се връщат.

2. При организирано пътуване и издаден билет, групата може да се откаже от пътуването, като ръководителят на групата представи билета, контролните карти в гарата или железопътното бюро в следните срокове:

 • в седящ вагон в редовен състав - най-късно 5 часа преди заминаването на влака.
 • в допълнителен седящ, спален или кушет вагон, заявен от групата – най-късно 24 часа преди заминаването на влака.
 • в специален влак – най-късно 3 дни преди деня на пътуване.
 • в спален или кушет вагон в редовен състав – най-късно 5 дни преди деня на пътуването.

3. При връщането на сумите за жп билетите и билетите за спално и кушет място се прави 10% удръжка, окръглена нагоре на 0,10 лв. За направената удръжка гарата или бюрото издават разписка.

4. При отказ от пътуването и неспазване на горните срокове, заплатената превозна цена се възстановява с 20% удръжка.

5. При неосъществено пътуване по вина на железниците, без удръжка се възстановява заплатената превозна цена и сумата за предварителна резервация плюс обезщетение по Таблица №9, р.II, т. 1. от Тарифата за превоз на пътници, багажи и колетни пратки по железопътния транспорт във вътрешно съобщение.

Клиентите могат да получат подробна информация в гарите и железопътните бюра.

ЖП бюра и гари в страната

ЖП бюра и гари в страната

Центрове за продажба на билети и карти, гишета "Информация" в железопътните гари, бюра за международно билетоиздаване и туризъм