Отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика към 30.06.2022г.