Отчет за изпълнението на възложените задъжения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика за 2021 г.