Проект „Заедно напред”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Проект „ЗАЕДНО НАПРЕД” – обучение чрез работа, реализирано в сътрудничество между “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и три професионални гимназии: ПГЖПТ „Никола Корчев”...

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Проект „ЗАЕДНО НАПРЕД” – обучение чрез работа, реализирано в сътрудничество между “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и три професионални гимназии: ПГЖПТ „Никола Корчев” – София, ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров” - Г. Оряховица” и ПГ по МСС – Мездра.

Нашата цел е да подкрепим застрашените специалности от областта на железопътния транспорт, като осигурим необходимата среда за стимулиране на интереса у младите хора към професии като "техник по железопътна техника" и "електротехник". Последната е включена в списъка със защитените от държавата специалности с професии, за които се прогнозира дефицит на кадри в близко бъдеще. Сътрудничеството ни в дуалната форма на обучение е с фокус именно върху професии, за които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда.

С този проект имаме възможност да допринесем за положителната промяна на нагласите у младите хора към професионалното образование и да им очертаем реални възможности за реализация в сферата на железопътния транспорт. Чрез популяризиране на тази дуална форма на обучение целим да подпомогнем професионалната подготовка на учениците, избрали този профил, и да привлечем млади кадри в системата на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.

СТИПЕНДИАНСКА ПРОГРАМА:

Стипендиантската програма се прилага за всички професионални гимназии по железопътен транспорт и средни учебни заведения, в които са разкрити паралелки по специалности, приложими в железопътния транспорт.

 • Изисквания за получаване на стипендии за ученици в VIII, IX и X клас, обучаващи се в дуална форма на обучение:
  • при среден успех 5.50 и над 5.50 постигнат през предходния срок/предходната година – в размер на 100 лв. месечно
  • при среден успех от 4.00 до 5.49 постигнат през предходния срок/предходната година – в размер на 60 лв. месечно
  • до 5 неизвинени отсъствия за учебен срок
  • добро поведение
  • препоръка от педагогическият съвет на училището
  • получават стипендии от втори учебен срок на VIII клас до Х
  • стипендиите се изплащат в рамките на учебната година
 • Изисквания за получаване на стипендии за ученици в XI и XII клас, обучаващи се в редовна и дуална форма на обучение:
  • при среден успех 5.50 и над 5.50 постигнат през предходната година – в размер на 170 лв. месечно
  • при среден успех от 4.00 до 5.49 постигнат през предходната година – в размер на 150 лв. месечно
  • до 5 неизвинени отсъствия за учебен срок
  • добро поведение
  • препоръка от педагогическият съвет на училището и от обучаващите ги служители по време на задължителната учебна практика
  • за учениците, отговарящи на посочените по-горе условия, които са избрали да придобият правоспособност, приложима в железопътния транспорт, посочените стипендии се завишават с 30 лв.
  • стипендиите се изплащат в рамките на учебната година

КОНТАКТИ:

За подробна информация можете да се свържете със служителите в дирекция "Човешки ресурси" към "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в рамките на работния ден, от понеделник до петък, от 09:00 ч. до 17:30 ч..

E-mail: hr@bdz.bg

Tелeфон: 0884366244.