Управител

Управител

Инж. Венцислав Славков


E-mail: v_slavkov@bdz.bg

Инж. Венцислав Славков е управител на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от м. август 2023 г.

Съветът на Директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, в качеството си на изпълняващ функциите на едноличен собственик на капитала на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, с решение от проведено заседание на 20.11.2023 г. избира за управител инж. Венцислав Славков. Изборът на инж. Славков е след проведен конкурс по чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Професионалният му опит е преминал през всички нива в експлоатационната дейност на железопътния транспорт, като в началото на своята кариера е локомотивен машинист. Впоследствие е назначен на ръководни длъжности, отговарящи за организацията и контрола на дейностите по ремонт на локомотиви на местно ниво и след дълги години натрупан опит преминава към ръководни постове на централизирано ниво, свързани с отговорностите за ремонт, поддръжка и експлоатация на локомотиви в дружествата за пътнически и за товарни превози.

От 2018 г. досега е управлявал дирекция „Подвижен железопътен състав“ в „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, изпълнявал е длъжностите зам. директор „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ и зам. директор локомотиви в дружеството за пътнически превози.

Инж. Венцислав Славков е завършил Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, специалност „Железопътна техника - дизелови локомотиви”. В последствие придобива и магистърска степен по „Транспортна техника и технологии“.